x

Ankara Barosu YouTube Yasağının Kaldırılması İçin Dava Açtı

Ankara Barosu YouTube Yasağının Kaldırılması İçin Dava Açtı

YouTube’un TİB tarafından erişime kapatılması mahkemeye taşındı. Ankara Barosu, Ankara İdari Mahkemesi’ne başvurarak yürütmeyi durdurma ve yasağın iptali için dava açtı.

DHA‘nın geçtiği habere göre Ankara Barosu, YouTube‘un engellenmesinin ifade özgürlüğü ihlali olduğunu ve TİB’in yetki gaspı yaptığını belirterek Ankara İdari Mahkemesi’ne yasal başvuruda bulundu. Baro’nun mahkemeye verdiği dilekçenin tam metni şu şekilde:

“10. Anayasa’nın 125. Maddesi uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır ve idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir.

Youtube’un kapatılmasına ilişkin davalı idare işlemi yasalara aykırı bir karardır. Yukarıda belirtildiği üzere idarenin her türlü işlemi ve eylemi yaptırıma bağlıdır. Sözkonusu idari işlem Anayasa’da yer alan düşünce özgürlüğü, düşünceyi yayma özgürlüğüne aykırıdır, Anayasa’nın 90. Maddesi gereği Türk Hukukunun bir parçası olan AİHS ‘nin 10.maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün ihlalidir.

“Youtube internet sitesine erişimin engellenmesine yönelik dava konusu bu karar, telafisi güç ve imkansız zararların doğmasına neden olabileceğinden, seçim güvenliği ve demokrasi sürecinin atmosferi açısından da son derece hatalıdır. Bu nedenle, dava konusu kararla ilgili idarenin savunması alınmaksızın ağır derecede hukuka ve Anayasa’ya aykırı bu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: 

1)Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 27.03.2014 tarih ve 490.05.01.2014.-48125 sayılı kararının iptaline, 

2)Hukuk devletine, temel hak ve özgürlüklere yönelik açık bir ihlalin yaptırımsız kalmasının yol açacağı giderilmesi mümkün olmayan zararlar gözetilerek, öncelikle davalı idare savunması alınıncaya kadar, akabinde de dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına

3)Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareler üzerinde bırakılmasına karar verilmesini,

Anayasa ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddelerinin verdiği “hukukun üstünlüğünü korumak görevi çerçevesinde işbu davayı açan Ankara Barosu Başkanlığı adına vekaleten saygıyla dilerim.”

Hatırlanacağı gibi Twitter erişime yasaklanması hakkında açılan davalar sonucunda Ankara İdare Mahkemesi Twitter’a erişimin engellenmesine dair TİB’in idare kararının yürütmesini durdurma kararı almıştı. Ancak TİB’in hala mahkeme kararını uygulamadığını düşünürsek Baro’nun YouTube yasağına karşı açtığı bu davanın sonucunun ne olacağı ve TİB’in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Yorumlar (2)